پلیس بد - بالهای جادویی

مجموعه موشن کمیک

سرنوشت هزاران بازی در آستین دارد. آدم ها را در هر موقعیت و جایگاهی به چالش میکشد ولی طلا توی لجنزار هم رها بشه بازم طلاست.