امیر قربانی - بالهای جادویی

امیر قربانی 

مدیر بازرگانی موسسه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با بیش از 25 سال سابقه در شرکتها خصوصی و دولتی